Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skargi i wnioski, petycje związane z działalnością Sądu

Przyjmowanie skarg i wniosków

Tryb rozpatrywania skarg i wniosków związanych z działalnością sądów administracyjnych został uregulowany w przepisach Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 427 ze zm.) oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 524), do których to odsyła art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.).

Skargi i wnioski dotyczące działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie rozpatruje Prezes Sądu jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego jest organem właściwym do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności:

 

Sposób wnoszenia skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone:

  1. na piśmie:
  1. w formie ustnej do protokołu:

Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

Elementy skargi/wniosku:

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu


Nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądów, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania


Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę.

 

Petycje

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) petycje składa się do organu władzy publicznej, a także do organizacji lub instytucji społecznej w związku z wykonywanymi przez nią zadaniami zleconymi z zakresu administracji publicznej (ust. 1).

Petycję może złożyć osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną lub grupa tych podmiotów. Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji (ust. 3).

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
- w Biurze Podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie,
- za pośrednictwem poczty na adres: ul. Rakowicka 10; 31-511 Kraków,
- pocztą elektroniczną na adres: biuro@krakow.wsa.gov.pl,
- za pośrednictwem platformy ePUAP (dostęp przez: Elektroniczna Skrzynka Podawcza).

Zgodnie z art. 8 ustawy o petycjach na stronie internetowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie zamieszczane są informacje zawierające odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji wraz z uzasadnieniem przesyła się jej autorowi w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Petycje złożone w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Krakowie:

- petycje jednostkowe,

- petycje wielokrotne (art. 11 ustawy o petycjach).

Wersja XML